سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله پگاه حوزه 
مدیریت سرویس اطلاع رسانی و اینترنت  
 
 
علمی،اجرائی 
تدریس 
مدارس حوزه علمیه قم 
مدرس 
1376/07/01 
 
--- 
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1380/07/01 
 
--- 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
1384/07/02 
 
---